ÁSZF

 1. Bevezetés
 • Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a http://teszakmad.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) elérhető Szolgáltatások felhasználó (továbbiakban: Felhasználó vagy Ön) általi igénybevételének feltételeit. Ön a weboldal használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.
 • A http://teszakmad.hu online szolgáltató portál üzemeltetőjeként és Szolgáltatóként fenntartjuk jogunkat a jelen Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására, így – egyebek mellett – a Szolgáltatások árait és egyéb feltüntetett árakat nem visszamenőleges hatállyal bármikor módosíthatjuk. A módosítás a weboldalon történő közzétételt követően lép hatályba, és csak a hatályba lépést követő tranzakciókra érvényes.
 • A Weboldalon található információk jóhiszeműen és a lehető legteljesebb körültekintés mellett kerültek feltüntetésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért nem vállalunk felelősséget.
 • A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.), a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fkt.) és kapcsolódó jogszabályai az irányadóak.

 

 1. Fogalmak

Szolgáltató vagy Felnőttképző adatai:

Név: TE SZAKMÁD Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1131 Budapest, Rokolya utca 31. 1. em. 1.

Cégjegyzékszám: Cg.01-09-383858

Bejegyző bíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Főtevékenység: M.n.s. egyéb oktatás

Tevékenységet nyilvántartó hatóság neve, székhelye: Pest Megyei Kormányhivatal, Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály

Nyilvántartásba vétel száma: FKE/2021/000192

Felnőttképzési engedély száma: E/2021/000175

Adószám: 29220898-1-41.

Számlavezető pénzintézet: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.

Számlaszám: 10403435-50526988-81711009

SWIFT Kód: OKHB HUHB

IBAN számlaszám: HU 80 1040 3435 5052 6988 8171 1009

E-mail cím: info@teszakmad.hu

Telefonszám: +36 205645462, +36 20 2263828

Tárhelyszolgáltató neve, székhelye, e-mail címe: Sybell Informatika Kft., 1158 Budapest, Késmárk u. 7/B. II/206., info@sybell.hu

 

A Felnőttképző: az Fkt. rendelkezései szerint célirányosan kompetenciakialakításra vagy -fejlesztésre irányuló és szervezetten megvalósuló oktatást és képzést üzletszerű gazdasági tevékenység keretében ellátó gazdasági társaság. A Felnőttképző felnőttképzési tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatás is végez: olyan tevékenységet, amely a felnőttképzési tevékenység keretében szervezett oktatás, képzés egyénre szabott kialakításának elősegítésére, a képzés hatékonyságának javítására vagy a munkavállalás elősegítésére irányul.

Felhasználó: az a természetes személy vagy jogi személy, aki a http://teszakmad.hu oldal tartalmához hozzáfér.

Képzésre jelentkező: az a természetes személy, aki a jelentkezési szándékának a Weboldalon történt kifejezése után az e-mailben részére megküldött jelentkezési lapot kitölti, és Képzésre jelentkezik.

Képzésben résztvevő: az a természetes személy, aki a Felnőttképzővel az Fkt. hatálya alá tartozó Felnőttképzési szerződést köt, tehát akivel a Felnőttképző Felnőttképzési jogviszonyba kerül.

Képzés: a Felnőttképző által nyújtott, célirányosan kompetenciakialakításra vagy -fejlesztésre irányuló és szervezetten megvalósuló oktatás és képzés tanfolyamok formájában. A képzési programok az ügyfélszolgálaton nyomtatott formában elérhetőek, a szakmai és vizsgakövetelmények a Weboldalon folyamatosan aktualizált állapotban megismerhetők.

Felnőttképzési szerződés: a Felnőttképző és a Képzésben részt vevő között az Fkt. 13.§-a szerint létrejött felnőttképzési szerződés.

Felnőttképzési jogviszony: Felnőttképzési szerződés alapján szervezett oktatás és képzés nyújtására irányuló szolgáltatásra, illetve felnőttképzési tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatásra és abban való részvételre a Felnőttképző és a Képzésben részt vevő személy között létrejött viszony, amelyben a képzés a képzésben részt vevő személy sajátos elfoglaltságához, egyedi életkörülményeihez igazodóan valósul meg (Fkt. 12/A.§).

Weboldal: a http://teszakmad.hu oldal és aloldalai.

 

 1. A Képzésre történő jelentkezés és beiratkozás

3.1.    A Képzéseken történő részvételi szándékot az e-mailben megküldött jelentkezési lap kitöltésével és a Felnőttképző részérő történő megküldésével lehet jelezni. A jelentkezési lap megküldhető e-mailben vagy postai úton.

3.2.    A Képzésre jelentkező minden esetben írásbeli visszaigazolást kap a Felnőttképzőtől arról, hogy jelentkezése megérkezett, illetve átvételre került. Ezt követően az általa megadott elérhetőségeken (elsősorban e-mailben) keresztül a Felnőttképző munkatársai útján tájékoztatja a Képzésre jelentkezőt a Képzés megkezdéséig szükséges és hasznos információkról (pl. tanfolyam indulásának várható időpontjáról, tanfolyam helyszínéről, órarendről, dokumentumok bemutatásával kapcsolatos tudnivalókról). A beiratkozásra a Képzés indulásának napján kerül sor.

3.3.    A tanfolyamok a megfelelő számú jelentkező összegyűlésekor indulnak. Ennek megtörténtéről, és a beiratkozás időpontjáról a Felnőttképző írásban értesíti a Képzésre jelentkezőt.

3.4.    A beiratkozáskor kerül sor a Felnőttképzési szerződés megkötésére. Az adott Képzésre vonatkozó jogokat és kötelezettségeket a Felnőttképzési szerződés rögzíti.

3.5.    A Képzésre jelentkező a Felnőttképző felszólítására köteles a tanfolyamon való részvételhez szükséges bizonyítványokat, dokumentumokat eredeti példányban a tanfolyamszervezőnek bemutatni, aki arról másolatot készít, és hitelesíti a dokumentumot.

 

 1. A Felnőttképzési szerződés létrejötte

4.1.    A Felnőttképző és a Képzésben részt vevő egymással – a Kormány rendeletében meghatározott tartalommal – Felnőttképzési szerződést köt.

4.2.    A Felnőttképzési szerződést az engedélyhez kötött felnőttképzési tevékenység esetén írásban kell megkötni. Az írásban megkötött Felnőttképzési szerződésben feltüntetésre kerül, hogy a Felnőttképzési szerződés az Fkt. alapján megkötött felnőttképzési szerződés. 

4.3.    A zárt rendszerű elektronikus távoktatás esetén – ha a felnőttképzési szerződést írásban kell megkötni – a felnőttképzési szerződés megköthető a Ptk-nak az elektronikus úton történő szerződéskötésre vonatkozó különös szabályai szerint is, az ehhez szükséges elektronikus utat a Felnőttképző biztosítja.

4.4.    A Felnőttképző által biztosított tanfolyamok csak a Felnőttképzési szerződés szerinti képzési díj megfizetését követően látogathatók. A 30 napot meghaladó díjtartozás esetén a Képzésben résztvevő eltiltható a tanfolyami foglalkozáson való részvételtől a tartozás rendezéséig.

 

 1. A képzési díj megfizetése

5.1.    A tanfolyamok mindenkori képzési díját a Weboldal tartalmazza. A teljes képzési díj megfizetése az adott Képzéssel kapcsolatos jelentkezési dokumentáció Felnőttképző részére történő megküldésekor válik esedékessé. A képzési díj megfizetésére magánszemélyek számára – kérelemre – kamatmentes, a Képzés időtartamától függő, de legfeljebb 12 (tizenkettő) havi részletfizetési lehetőséget biztosítunk. Részletfizetés engedélyezése esetén a képzési díj első részlete szintén az adott Képzéssel kapcsolatos jelentkezési dokumentáció Felnőttképző részére történő megküldésekor válik esedékessé.

5.2.    A Képzési díj, illetve esedékes részletének megfizetése banki átutalással történik, a 2. fejezetben meghatározott bankszámlára. Az a Képzésben résztvevő, aki részletfizetési lehetőséget kapott, de az aktuális részlet befizetésével 8 (nyolc) napot meghaladó késedelembe esik, elveszti a részletfizetésre való jogosultságát, és a hátralékos képzési díjat egy összegben köteles megfizetni.

5.3.    Amennyiben a Képzésben résztvevő adatai neki felróható okból hibásan szerepelnek a Felnőttképzési szerződésben, vagy az adatainak módosulásáról a Felnőttképzőt nem értesíti írásban, úgy a Felnőttképzőt az ebből eredő károkért, hátrányos következményekért nem terheli felelősség.

5.4.    A képzési díj megfizetését követően elektronikus számla kerül kiállításra és megküldése a Képzésben részt vevő számára, az általa megadott e-mail címre.

5.5.    Amennyiben a Képzés sikeres befejezését követő elszámolás során a felek arra jutnak, hogy a Képzésben résztvevő számára képzési díj jár vissza, ennek visszafizetésére vonatkozó igényét a Képzésben résztvevő köteles írásban köteles jelezni a Felnőttképző felé, egyúttal rendelkezni köteles a visszafizetendő összeg rendeltetési bankszámlája adatainak megadásával.

5.6.    Az 5.5. pontban rögzített eljárás irányadó abban az esetben is, ha a Képzésben résztvevő véletlenül teljesített befizetést, illetve az oktatás díját már teljes egészében rendezte, mégis befizetést teljesített (túlfizetés).

5.7.    A Felnőttképző a túlfizetéseket, azonosíthatatlan befizetéseket elkülönített számlán kezeli, és kizárólag a Képzésben résztvevő kezdeményezésére köteles egyeztetésre, majd az egyeztetés során azonosított tételek visszafizetésére. A Felnőttképző túlfizetést automatikusan, Képzésben résztvevő rendelkezése nélkül nem utal vissza.

5.8     A túlfizetés visszafizetése banki átutalással történik. Kivételes esetben, amennyiben a Képzésben résztvevő nem rendelkezik bankszámlával, a Képzésben résztvevő a Felnőttképző ügyvezetőjéhez címzett ajánlott-tértivevényes postai küldeményben kérheti az ügyfélszolgálaton történő készpénzes visszafizetést. A Felnőttképző postai úton nem teljesít visszafizetést.

 

 1. A vizsgáztatásra vonatkozó szabályok

6.1.    A Felnőttképzési szerződés alapján nyújtott Képzés befejezését követően a Képzésben résztvevő köteles a Felnőttképző által szervezett, és általa lebonyolításra kerülő tantárgyzáró vizsgát tenni, amelynek során kétféle minősítés szerezhető: „Megfelelt”, illetve „Nem felelt meg”. Amennyiben a tantárgyzáró vizsga „Nem felelt meg” eredménnyel zárult, akkor a tantárgyzáró vizsga még kettő esetben ingyenesen megismételhető. Ezt meghaladóan a tantárgyzáró vizsga díjköteles.

6.2.    A hatályos szakképzési törvény (2019. évi LXXX. törvény) előírásai szerint, a szakmai Képzés követelményeinek sikeres teljesítéséről a Felnőttképző tanúsítványt állít ki, amellyel a Képzésben résztvevő az állami akkreditált vizsgaközpont valamelyikébe jelentkezhet a képesítés megszerzése érdekében. A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerzett képesítő bizonyítvány államilag elismert, önálló végzettségi szintet nem biztosító szakképesítést tanúsít. A bizonyítvány megszerzésének folyamatáról a Felnőttképző kérés esetén tájékoztatást ad a Képzésben résztvevő számára.

 

 1. A Felnőttképzési szerződés megszűnése

7.1.    A Felnőttképzési jogviszony a képzés végén megvalósult sikeres tantárgyi vizsga, és az erről készült tanúsítvány okirat átadásakor megszűnik. A Felnőttképzési jogviszony a felek közös megegyezésével megszüntethető.

7.1.    A Felnőttképzési szerződést a Képzésben résztvevő a Képzés indulása előtt legfeljebb 3 (három) nappal, indokolás nélkül, írásban, azonnali hatállyal felmondhatja. Ilyen esetben a Felnőttképző 10.000,- azaz tízezer forint összegű adminisztrációs díjra jogosult, ezt meghaladón a Képzésben résztvevő részére az általa már megfizetett képzési díjat visszafizeti.

7.2.    A Felnőttképzési szerződés a Képzés megindulását követően 2 (kettő) napos felmondási idővel mondható fel. A Képzésben részt vevő tudomásul veszi, hogy felmondása esetén az online oktatási rendszerhez történő hozzáférése a felmondás közlésétől megszüntetésre kerül. Ebben az esetben a Felnőttképzőt a már teljesített képzési óraszám alapján illeti meg a képzési díj, továbbá megilleti 10.000,- Ft összegű regisztrációs díj, és ezen összegek figyelembe vételével köteles a Képzésben részt vevővel a jogviszony megszűnésekor elszámolni. A Felnőttképzési szerződés felmondását írásban kell közölni az info@teszakmad.hu e-mail címre. A Képzésben résztvevő jelen pont szerinti felmondása esetén a Képzésen a felmondás közlését követően nem jogosult részt venni. A felmondás jogának korlátozása vagy kizárása semmis.

7.3.    A Felnőttképzési szerződést bármelyik fél azonnali hatállyal felmondhatja, ha

 1. a) a Képzésben részt vevő az oktatásban, képzésben való részvételre egészségileg alkalmatlanná vált,
 2. b) a Képzésben részt vevő fizetési hátralékát a Felnőttképző felszólítása ellenére sem teljesíti, vagy
 3. c) a Képzésben részt vevő a kontaktórákról a képzési programban meghatározott időnél igazolatlanul többet mulasztott.

 

 1. Kártérítési felelősség korlátozása

8.1.    A Felnőttképző tevékenysége folytatásának megtiltásával összefüggésben keletkezett, a Képzésben résztvevőt ért kár megtérítésére a Felnőttképző köteles azzal, hogy a Felnőttképző és a Képzésben résztvevő megállapodása értelmében a kártérítés mértékének összege nem haladhatja meg a Képzésben résztvevő által megfizetett képzési díj összegét.

8.2.    A Felnőttképző teljes egészében kizárja a kártérítési felelősségét arra az esetre, ha a teljesítés jogi lehetetlenülése következik be a vonatkozó jogszabályi környezet változása miatt.

 

 1. Kellékszavatosság

Amennyiben a Felnőttképző hibásan teljesít, a Képzésben résztvevő a Felnőttképzővel szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. szabályai szerint.

 

 1. Jogérvényesítési lehetőségek

10.1.    Panaszügyintézés helye:

Felhasználóként Ön a Szolgáltatással vagy a Felnőttképző tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Név: TE SZAKMÁD Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1131 Budapest, Rokolya utca 31. 1. em. 1.

E-mail cím: info@teszakmad.hu

Telefonszám: + 36 20 226 3828, +36 20 564 5462

10.2.  A panasz közlésére/benyújtására az alábbi lehetőségeket biztosítjuk:

10.2.1.  szóban (telefonon),

10.2.2.  írásban (postai úton, elektronikus levélben).

10.3.  Panasz közlésével kapcsolatos eljárás:

10.3.1.  a telefonon közölt szóbeli panaszt minden munkanapon 8 és 16 óra között,

10.3.2.  elektronikus eléréssel – üzemzavar esetén megfelelő más elérhetőséget biztosítva – az írásbeli panaszt folyamatosan fogadjuk.

10.4.    Írásban történő panaszközlés: Az írásbeli panasszal kapcsolatos, indokolással ellátott álláspontunkat a panasz közlését követő 30 napon belül megküldjük Önnek.

10.4.    Szóban történő panaszközlés: A szóbeli panaszt – kivéve azt az esetet, ha a panasz azonnali kivizsgálása adott esetben nem lehetséges – azonnal megvizsgáljuk, és szükség szerint orvosoljuk. Ha Ön a panasz kezelésével nem ért egyet, a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontunkról jegyzőkönyvet veszünk fel, és annak egy másolati példányát a személyesen közölt szóbeli panasz esetén átadjuk, telefonon közölt szóbeli panasz esetén – egyidejűleg az írásbeli panasszal kapcsolatos, indokolással ellátott álláspontunknak a panasz közlését követő 30 napon belül az Ön részére történő megküldésével – megküldjük, egyebekben az írásbeli panaszra vonatkozó rendelkezések szerint járunk el. A panasz kivizsgálásáért Önnel szemben külön díjat nem számítunk fel.

10.5.    Egyéb jogérvényesítési lehetőségek: Amennyiben a közöttünk esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Ön számára:

10.5.1.  Az elutasító választ indokoljuk és tájékoztatjuk, hogy elutasító válasz esetén a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független békéltető testületekhez fordulhat. A békéltető testületekről és eljárásukról a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján (www.nfh.hu) tudhat meg több információt. Panasza esetén elsődlegesen a fogyasztó lakóhelye szerinti békéltető testület illetékes.

10.5.2.  Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál: fogyasztóvédelmi panasz esetén felkeresheti a területileg illetékes járási hivatalokat. A járási hivatalok listáját az alábbi címen érheti el: http://jarasinfo.gov.hu/.

10.5.3.  Bírósági eljárás kezdeményezése.

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2021. 09. 01.